[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Pol\u00edtica de privacitat <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p><strong>PROTECCI&Oacute; DE DADES DE CAR&Agrave;CTER PERSONAL<\/strong><\/p>\r\n<p><strong>RESPONSABLE<\/strong><\/p>\r\n<p>Qui &eacute;s el responsable del tractament de les seves dades?<\/p>\r\n<p>Identitat: PROMOCIONS URGELLET, S.A.<\/p>\r\n<p>Adre&ccedil;a: C\/ Monturull, n&uacute;m. 8, baixos, La Seu d`Urgell (Lerida)<\/p>\r\n<p>Adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic: finquesescriba20@gmail.com<\/p>\r\n<p>Tel&egrave;fon de contacte: 973 354 000&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 621 275 524<\/p>\r\n<p><strong>FINALITAT<\/strong><\/p>\r\n<p>Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?<\/p>\r\n<p>En compliment del que estableix el Reglament Europeu 2016\/679 General de Protecci&oacute; de Dades, l'informem que PROMOCIONS URGELLET, S.A., tracta les dades que ens faciliti per a les seg&uuml;ents finalitats:<\/p>\r\n<p>1. Mitjan&ccedil;ant el formulari de contacte dels nostres anuncis, l'informem que tractarem les seves dades per posar-se en contacte amb vost&egrave;, ja sigui per via electr&ograve;nica o telef&ograve;nica, per:<\/p>\r\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Proporcionar-vos informaci&oacute; sobre l'establiment que us ha interessat<\/p>\r\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Envia't informaci&oacute; sobre b&eacute;ns arrels a la nostra p&agrave;gina web<\/p>\r\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Respondre a la seva sol&middot;licitud d'informaci&oacute;<\/p>\r\n<p>2. Prevenci&oacute; d'abusos i fraus en l'&uacute;s dels nostres serveis (per exemple, activitats fraudulentes, atacs de denegaci&oacute; de servei, correu brossa, entre d'altres).<\/p>\r\n<p>3. Cessi&oacute; de dades a organismes i autoritats p&uacute;bliques, sempre que siguin exigides d'acord amb les disposicions reglament&agrave;ries.<\/p>\r\n<p>4. Enviar comunicacions comercials per informar-vos dels nostres productes i serveis que puguin ser del seu inter&egrave;s.<\/p>\r\n<p><strong>PER&Iacute;ODE DE RETENCI&Oacute; DE DADES<\/strong><\/p>\r\n<p><br \/>Quant de temps conservarem les seves dades?<\/p>\r\n<p>Les seves dades es conservaran mentre duri la relaci&oacute; contractual i comercial amb nosaltres, sol&middot;licitin la seva supressi&oacute;, aix&iacute; com el temps necessari per complir amb les obligacions legals.<\/p>\r\n<p><strong>LEGITIMACI&Oacute;<\/strong><\/p>\r\n<p>Quina &eacute;s la legitimaci&oacute; per al tractament de les seves dades?<\/p>\r\n<p>La base legal per al tractament de les seves dades rau en:<\/p>\r\n<p>L'execuci&oacute; d'un contracte amb PROMOCIONS URGELLET, S.A. en relaci&oacute; amb la finalitat indicada en l'apartat 1.<\/p>\r\n<p>L'inter&egrave;s leg&iacute;tim del responsable del tractament a les finalitats indicades en l'apartat 2 anterior. L'inter&egrave;s leg&iacute;tim &eacute;s protegir els usuaris de l'ab&uacute;s i el frau en l'&uacute;s dels nostres serveis.<\/p>\r\n<p>Compliment de les obligacions legals que se'ns apliquin a l'efecte indicat en l'apartat 3 anterior.<\/p>\r\n<p>Consentiment de l'usuari en relaci&oacute; amb la finalitat indicada en l'apartat 4 anterior.<\/p>\r\n<p><strong>DESTINATARIS<\/strong><\/p>\r\n<p>A quins destinataris es comunicaran les seves dades?<\/p>\r\n<p>Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els casos seg&uuml;ents:<\/p>\r\n<p>Les seves dades personals poden ser accedides per aquells prove&iuml;dors que ens presten serveis, com ara serveis d'allotjament de continguts, enviament de notificacions, etc. Hem signat els corresponents contractes de tramitaci&oacute; amb cadascun dels prove&iuml;dors que prestem serveis.<\/p>\r\n<p>Les seves dades personals tamb&eacute; podran ser cedides a les autoritats competents en els casos en qu&egrave; hi hagi una obligaci&oacute; legal.<\/p>\r\n<p><strong>DRETS<\/strong><\/p>\r\n<p>Quins s&oacute;n els teus drets?<\/p>\r\n<p>Pot exercir els drets que s'esmenten a continuaci&oacute; enviant un correu electr&ograve;nic a la seg&uuml;ent adre&ccedil;a: finquesescriba20@gmail.com&nbsp;&nbsp;<\/p>\r\n<p>Sol&middot;licitar, en qualsevol moment, que PROMOCIONS URGELLET, S.A., confirmi si est&agrave; itant les seves dades personals o no.<\/p>\r\n<p>Accedeixi a les seves dades personals, sol&middot;liciti la rectificaci&oacute; de les persones que siguin inexactes o, si escau, sol&middot;liciti la seva supressi&oacute; quan, entre altres motius, ja no siguin necess&agrave;ries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.<\/p>\r\n<p>En determinats casos, sol&middot;licitar la limitaci&oacute; del tractament de les seves dades. En aquest cas, nom&eacute;s conservarem les seves dades per a l'exercici o defensa de reclamacions.<\/p>\r\n<p>En determinades circumst&agrave;ncies, oposar-se al tractament de les seves dades.<\/p>\r\n<p>Sol&middot;licita la portabilitat de les teves dades.<\/p>\r\n<p>Revocar el consentiment que, si escau, ha concedit per al tractament de les seves dades per PROMOCIONS URGELLET, S.A.<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

RESPONSABLE

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: PROMOCIONS URGELLET, S.A.

Adreça: C/ Monturull, núm. 8, baixos, La Seu d`Urgell (Lerida)

Adreça de correu electrònic: finquesescriba20@gmail.com

Telèfon de contacte: 973 354 000 

                                      621 275 524

FINALITAT

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l'informem que PROMOCIONS URGELLET, S.A., tracta les dades que ens faciliti per a les següents finalitats:

1. Mitjançant el formulari de contacte dels nostres anuncis, l'informem que tractarem les seves dades per posar-se en contacte amb vostè, ja sigui per via electrònica o telefònica, per:

               Proporcionar-vos informació sobre l'establiment que us ha interessat

               Envia't informació sobre béns arrels a la nostra pàgina web

               Respondre a la seva sol·licitud d'informació

2. Prevenció d'abusos i fraus en l'ús dels nostres serveis (per exemple, activitats fraudulentes, atacs de denegació de servei, correu brossa, entre d'altres).

3. Cessió de dades a organismes i autoritats públiques, sempre que siguin exigides d'acord amb les disposicions reglamentàries.

4. Enviar comunicacions comercials per informar-vos dels nostres productes i serveis que puguin ser del seu interès.

PERÍODE DE RETENCIÓ DE DADES


Quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació contractual i comercial amb nosaltres, sol·licitin la seva supressió, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades rau en:

L'execució d'un contracte amb PROMOCIONS URGELLET, S.A. en relació amb la finalitat indicada en l'apartat 1.

L'interès legítim del responsable del tractament a les finalitats indicades en l'apartat 2 anterior. L'interès legítim és protegir els usuaris de l'abús i el frau en l'ús dels nostres serveis.

Compliment de les obligacions legals que se'ns apliquin a l'efecte indicat en l'apartat 3 anterior.

Consentiment de l'usuari en relació amb la finalitat indicada en l'apartat 4 anterior.

DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els casos següents:

Les seves dades personals poden ser accedides per aquells proveïdors que ens presten serveis, com ara serveis d'allotjament de continguts, enviament de notificacions, etc. Hem signat els corresponents contractes de tramitació amb cadascun dels proveïdors que prestem serveis.

Les seves dades personals també podran ser cedides a les autoritats competents en els casos en què hi hagi una obligació legal.

DRETS

Quins són els teus drets?

Pot exercir els drets que s'esmenten a continuació enviant un correu electrònic a la següent adreça: finquesescriba20@gmail.com  

Sol·licitar, en qualsevol moment, que PROMOCIONS URGELLET, S.A., confirmi si està itant les seves dades personals o no.

Accedeixi a les seves dades personals, sol·liciti la rectificació de les persones que siguin inexactes o, si escau, sol·liciti la seva supressió quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinats casos, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, només conservarem les seves dades per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, oposar-se al tractament de les seves dades.

Sol·licita la portabilitat de les teves dades.

Revocar el consentiment que, si escau, ha concedit per al tractament de les seves dades per PROMOCIONS URGELLET, S.A.


Cargando datos. Un momento, por favor...