[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Termes i condicions <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p><strong>DESTINATARIS<\/strong><\/p>\r\n<p>A quins destinataris es comunicaran les seves dades?<\/p>\r\n<p>Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els casos seg&uuml;ents:<\/p>\r\n<ul style=\"list-style-type: circle;\">\r\n<li>poden ser accedides per aquells prove&iuml;dors que ens presten serveis, com ara serveis d'allotjament de continguts, enviament de notificacions, etc. Hem signat els corresponents contractes de tramitaci&oacute; amb cadascun dels prove&iuml;dors que prestem serveis.<\/li>\r\n<li>podran ser cedides a les autoritats competents en els casos en qu&egrave; hi hagi una obligaci&oacute; legal.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>DRETS<\/strong><\/p>\r\n<p>Quins s&oacute;n els teus drets?<\/p>\r\n<p>Pot exercir els drets que s'esmenten a continuaci&oacute; enviant un correu electr&ograve;nic a la seg&uuml;ent adre&ccedil;a: finquesescriba20@gmail.com&nbsp;&nbsp;<br \/>Sol&middot;licitar, en qualsevol moment, que PROMOCIONS URGELLET, S.A., confirmi si est&agrave; itant les seves dades personals o no.<br \/>Accedir&agrave; a les seves dades personals, sol&middot;licitar&agrave; la rectificaci&oacute; de les que siguin inexactes o, si escau, sol&middot;licitar&agrave; la seva supressi&oacute; quan, entre altres motius, ja no siguin necess&agrave;ries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.<br \/>En determinats casos, sol&middot;licitar la limitaci&oacute; del tractament de les seves dades. En aquest cas, nom&eacute;s conservarem les seves dades per a l'exercici o defensa de reclamacions.<br \/>En determinades circumst&agrave;ncies, oposar-se al tractament de les seves dades.<br \/>Sol&middot;licita la portabilitat de les teves dades.<br \/>Revocar el consentiment que, si escau, ha concedit per al tractament de les seves dades per PROMOCIONS URGELLET, S.A.<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Termes i condicions

DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els casos següents:

  • poden ser accedides per aquells proveïdors que ens presten serveis, com ara serveis d'allotjament de continguts, enviament de notificacions, etc. Hem signat els corresponents contractes de tramitació amb cadascun dels proveïdors que prestem serveis.
  • podran ser cedides a les autoritats competents en els casos en què hi hagi una obligació legal.

 

DRETS

Quins són els teus drets?

Pot exercir els drets que s'esmenten a continuació enviant un correu electrònic a la següent adreça: finquesescriba20@gmail.com  
Sol·licitar, en qualsevol moment, que PROMOCIONS URGELLET, S.A., confirmi si està itant les seves dades personals o no.
Accedirà a les seves dades personals, sol·licitarà la rectificació de les que siguin inexactes o, si escau, sol·licitarà la seva supressió quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
En determinats casos, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, només conservarem les seves dades per a l'exercici o defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies, oposar-se al tractament de les seves dades.
Sol·licita la portabilitat de les teves dades.
Revocar el consentiment que, si escau, ha concedit per al tractament de les seves dades per PROMOCIONS URGELLET, S.A.


Cargando datos. Un momento, por favor...